Reklam
Reklam

Karaman'da bazı ören yerleri koruma altına alındı

Karaman'da bazı ören yerleri koruma altına alındı

Karaman'da bazı ören yerleri koruma altına alındı
Editor: Murat Özünal
02 Mayıs 2021 - 23:37

Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından Karaman’daki bazı ören yerlerinin koruma altına alındığı bildirildi.

YEŞİLDERE KÖYÜ

Karaman İli, Merkez İlçesi, Yeşildere Köyü sınırlan içerisinde tespit edilen Gavar Tepe Höyüğü’nün tescil edilmesi istemine ilişkin, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 30.10.2017 tarih, 4217 kayıt nolu raporu ile Karaman İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.11.2017 tarih, E.11583 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karaman İli, Merkez İlçesi, Yeşildere Köyü sınırları içerisinde tespit edilen Gavar Tepe Höyüğü’nün 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri göstermesi nedeniyle I.ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin onaylanmasına, sit sınırlarının ekli 1/25.000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ölçekli kadastro haritada işaretlendiği şekilde belirlenmesine, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi. 

LALE KÖYÜ

Karaman İli, Merkez İlçesi, Lale Köyüne bağlı Eski Lale Mevki Kaya Yerleşmesinin tesciline ilişkin, Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.11.2017 gün, 2897 sayılı yazısı ekindeki Karaman Müze Müdürlüğü’nün 24.11.2017 gün, 1163 sayılı yazısındaki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan raporu okundu, Karaman 11 Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 11.01.2018 gün, E.352 sayılı yazısı ekindeki Yol ve Ulaşım Müdürlüğü’nün, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nün, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün görüş yazıları ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 06.04.2018 tarih, 182199 kayıt nolu raporu okundu, eklen incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karaman İli, Merkez İlçesi, Lale Köyüne bağlı Eski Lale Mevkindeki Kaya Yerleşmesinin 2863 sayılı yasanın Ğ.maddesinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle ekli 1/25.000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve işaretlendiği şekilde I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, sit fişinin onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi. 

SÜLEYMANHACI KÖYÜ

Karaman İli, Merkez İlçesi, Süleymanhacı Köyü’nde Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 10.04.1996 tarih, 2509 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Süleymanhacı Höyüğümün sit sınırlarının yeniden belirlenmesi gerektiğine ilişkin, Karaman Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 31.10.2018 tarih vc 882375 sayılı yazısı, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.03.2019 tarih, 147056 kayıt nolu raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karaman İli, Merkez ilçesi Süleymanhacı Köyü’nde Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 10.04.1996 tarih, 2509 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Süleymanhacı Höyüğümün sit derecesinin I.ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak, sit sınırlarının ekli 1/25.000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde yeniden belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi. 

BOSTANÖZÜ KÖYÜ

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bostanözü Köyü sınırlan içerisinde özel mülkiyette bulunan Barambalı Roma Hamamı ve çevresinin tesciline ilişkin Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.04.2019 tarih, E.349071 sayılı yazısı ile Konya Kültür Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 16.05.2019 tarih ve 231210 kayıt nolu raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bostanözü Köyü sınırları içerisinde bulunan Barambalı Roma Hamamı ve çevresinin 2863 sayılı yasanın 3. ve 6. maddeleri kapsamında kaldığından ekli 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 1/5000 ölçekli harita üzerinde işaretlendiği şekilde l.ve III..Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına, 119 ada, 48 parsel üzerinde malikince yapılan bahçe teraslama çalışması sırasında ortaya çıkan kazı çukurunun Bakanlıktan gerekli bilimsel ve kurtarma kazı izni alınıncaya kadar genel güvenliği açısından İl Özel İdaresince ve Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde geçici olarak kapatılmasına karar verildi. 

DİNEK VE KILBASAN KÖYÜ

Karaman İli, Merkez İlçesi, Dinek ve Kılbasan Köyü sınırları içerisinde kalan Kabahasan Höyüğü’nün tescil edilmesi istemine ilişkin Karaman Valiliği İl Kültür vc Turizm Müdürlüğü’nün

26.11.2019tarih, 975029 sayılı yazısı, Karaman İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün

18.12.2019tarih, 12128 saydı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 30.12.2019 tarih, 465625 sayılı yazısı ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 24.01.2020 tarihli ve 40236 kayıt nolu dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karaman İli, Merkez İlçesi, Dinek ve Kılbasan Köyü sınırları içerisinde kalan Kabahasan Höyüğü’nün 2863 Sayılı Yasa’nın 3. ve 6. maddelerinde tanımlanan özellikleri taşıdığından, aynı yasanın 7. maddesi doğrultusunda I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin onaylanmasına, sit sınırlarının ekli 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandınldığı ve 1/5000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde belirlenmesine, bu alanda 3 yıl içerisinde koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi. 

DİNEK KÖYÜ

Karaman İli, Merkez İlçesi, Dinek Köyü sınırları içerisinde yer alan İbrahim Höyüğün tescil edilmesine ilişkin Karaman Valiliği İl Kültür vc Turizm Müdürlüğü’nün 23.10.2019 tarih ve E.875630 sayılı yazısı, Karaman İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.12.2019 tarih ve E. 11986 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.12.2019 tarih ve E.463232 sayılı yazısı, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 28.01.2020 tarih ve 45524 kayıt nolu dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Karaman İli, Merkez İlçesi, Dinek Köyü sınırlan içerisinde yer alan İbrahim Büyüğün, 2863 sayılı yasanın 3.ve 6. maddeleri kapsamında tanımlanan özellikleri taşıdığı anlaşıldığından ekli 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandınldığı, 1/5000 ölçekli kadastral harita işaretlendiği şekilde I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin onaylanmasına, bu alanda 3 yd içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi.

KÂZIMKARABEKİR İLÇESİ

Karaman İli Kâzımkarabekir İlçesi sınırlan içerisinde Revizyon İmar Planı çalışmaları kapsamında tespiti yapılan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının tesciline ilişkin; Kazımkarabekir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 07.02.2020 tarih ve 86273 sayılı yazısı. Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünün 29.07.2020 tarih E. 168249 sayılı yazısı vc Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 27.08.2020 tarih 347736 kayıt nolu uzman raporu okundu, eki dosya incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karaman İli, Kâzımkarabekir İlçesi sınırları içerisinde yer alan Hisar Höyük’ün 11. vc III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak, Kazımkarabekir Kalesi Dış Surlarının 111. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 1/25.000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı şekilde tescil edilmelerine, sit fişlerinin onaylanmasına,

Ekli listede yer alan taşınmazların 2863 sayılı yasanın 3. ve 6. Maddelerinde tanımlanan nitelikleri taşıdıklarından aynı yasanın 7.maddesi doğrultusunda korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olarak tescil edilmelerine, koruma gruplarının II. grup olarak belirlenmesine, tescil fişlerinin onaylanmasına, koruma alanlarının ekli 1/500 ölçekli haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine,

II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanlarda 2863 sayılı yasanın 17. maddesi kapsamında Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanmasına, II. grup yapı olarak tescil edilen taşınmazlarda ve Koruma Alanlarında hazırlanacak olan İmar Planlarının Kurulumuza iletilmesine, karar verildi. 

DİLBEYAN KÖYÜ

Karaman İli, Merkez İlçesi, Dilbeyan Köyü sınırları içerisindeki Miletanc (Kocahöyük II) Höyük’ün tesciline ilişkin Karaman İl Özel İdaresi’nin 21.09.2020 tarih, E.8985 sayılı yazısı, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih, E.2659245 sayılı, 23.09.2020 tarih, E.2662811 sayılı yazılan, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih, E.2020123076 sayılı yazısı, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 18.08.2020 tarihli ve 331588 kayıt nolu raporu, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.11.2020 tarih, 7070 sayılı kararı ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 18.02.2021 tarih, 614566 kayıt nolu raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karaman İli, Merkez İlçesi, Dilbeyan Köyü sınırları içerisindeki Miletane (Kocahöyük II) Höyük’ün 2863 sayılı yasanın 3 ve 6. Maddeleri kapsamında kaldığı anlaşıldığından, ekli 1/5000 ölçekli harita üzerinde işaretlendiği, 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN ÖREN YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bu haber 1875 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum